SERVIER LABORATORIES OÜ („SERVIER“ või „meie“), äriühing, mille kapital on 38 347 eurot ja mille peakontor asub Roseni 7c, 10111 Tallinn Estonia ning mis on registreeritud Eesti  kaubandus- ja ettevõtteregistris numbriga 11612663, pakub käesolevat veebilehte, et anda üldist teavet Servier Laboratories OÜ, tema tegevuse, organisatsiooni, teadusuuringute, personalipoliitika, kommunikatsiooni, toodete, pakkumiste ja teenuste ning uudiste ja ürituste kohta. 

Austame kõigi veebisaiti (edaspidi „meie sait“) kasutavate inimeste privaatsust ning kogume ja kasutame isikuandmeid ainult siin kirjeldatud viisil kooskõlas meie kohustuste ja teie seadusest tulenevate õigustega. See andmekaitse-eeskiri kehtib ainult meie saidi kasutamisel. 

1. Milliseid andmeid me kogume?

Võime koguda oma saidi kasutajatelt mõningaid või kõiki järgmisi isikuandmeid: 

 • andmed, mille annate meile meie saidi kontaktvormi kaudu: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress, mis tahes dokument, mida soovite meiega jagada, teie sõnumi sisu. 
 • andmed, mida me kogume automaatselt küpsiste abil: külastatud lehed, meie saidi külastamise kuupäevad ja kellaajad, eelistatud sisu, operatsioonisüsteem, kasutatud brauseri tüüp, kasutatud riistvara tüüp. 

Isikuandmete all mõeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt igasugust teavet, mis võimaldab teid otseselt või kaudselt tuvastada. Meie statistikaküpsised ei võimalda füüsilise isiku tuvastamist. 

2. Kuidas me teie andmeid kasutame?

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt peab teie isikuandmete kasutamisel alati olema seaduslik alus ja kindel põhjus. Sellele lehel, Teie andmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel: 

 • statistiliste analüüside tegemiseks, eriti saidi liikluse kohta, tuginedes meie õigustatud huvidele (milleks on meie veebilehe toimimise hindamine). 
 • saidi haldamiseks ja täiustamiseks, et tagada kasutajale optimaalne kogemus, tuginedes meie õigustatud huvidele (milleks on parima kvaliteediga teenuse pakkumine meie veebisaidil).; 
 • kasutaja päringutele või küsimustele vastamiseks ja nende jälgimiseks, lähtudes meie õigustatud huvidest (milleks on teile piisava abi osutamine). 
 • meie toodete või teenustega seotud ravimiohutuse järelevalve juhtumite töötlemiseks  vastavalt meie õiguslikele kohustustele. 

Me ei töötle andmeid viisil, mis on vastuolus ülalkirjeldatud eesmärkidega. 

3. Millised on teie õigused?

Vajadusel on Teil õigus taotleda juurdepääsu ja saada teavet oma isikuandmete kohta; uuendada/parandada või kustutada oma isikuandmeid; õigus andmete ülekantavusele; piirata oma isikuandmete töötlemist või esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, loobuda nõusolekust igal ajal, võttes ühendust SERVIERi andmekaitseametnikuga: 

 • või saates kirja järgmisele aadressile: 

Data Protection Officer 

SERVIER LABORATORIES OÜ  

Roseni 7c, 10111 Tallinn, Estonia 

Lisaks on teil õigus esitada kaebus seoses oma isikuandmete kasutamisega oma riigi pädevale andmekaitseasutusele. 

4. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

SERVIERi poolt kogutud isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab teie isikut tuvastada mitte kauem, kui on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Täpsemalt:  

 • Saidi haldamiseks ja täiustamiseks kogutud andmeid säilitatakse üks aasta; 
 • Kasutajate päringutele vastamiseks ja nende jälgimiseks kogutud isikuandmeid säilitatakse: 

– meditsiinilise teabe haldamiseks ja toodete kvaliteedinõueteks:  10 aastat alates päevast, mil me saame taotluse; 

– teaduslikuks meditsiiniliseks suhtlemiseks tervishoiutöötajatega: 5 aastat pärast nende viimast suhtlemist SERVIERiga ja seejärel kustutatakse; 

– teabevahetuse ja suhete haldamise ning reklaamitegevuse jaoks (kontaktid tervishoiutöötajatega): 5 aastat pärast nende viimast suhtlemist SERVIERiga ja seejärel kustutatakse; 

– mis tahes muud liiki kirjavahetuse puhul: 13 kuud alates päevast, mil me saame taotluse. 

 • Ravimiohutuse järelevalve jaoks kogutud isikuandmeid säilitatakse 10 aastat pärast asjakohase müügiloa kehtivuse lõppemist; seejärel andmed kustutatakse või arhiveeritakse anonüümselt, kui kohalikud õigusaktid ei näe ette teisiti; 

5. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Oleme kehtestanud asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, et säilitada teie isikuandmeid, mida kogume ja konfidentsiaalsena hoiame ning kaitsta neid volitamata või ebaseadusliku avaldamise või juurdepääsu, juhusliku kaotsimineku, hävimise, muutmise või kahjustamise eest, võttes arvesse meetmete taset ja nende rakendamise maksumust. 

6. Kas me jagame teie isikuandmeid?

Teie isikuandmetele, mida SERVIER töötleb, pääsevad juurde ainult teatud isikud teadmisvajaduse põhimõttel või kui seda nõuab seadus, sealhulgas: 

 • SERVIER ja teiste Servier kontserni juriidiliste isikute osakonnad ja personal, kellel on teadmisvajadus; 
 • SERVIER tarnijad ja teenusepakkujad, eelkõige need, kes vastutavad saidi majutamise või loomise eest – nendelt võidakse nõuda juurdepääsu kasutajate isikuandmetele nende tööks hädavajalikel eesmärkidel; 
 • pädevad asutused, näiteks tervishoiuasutused teatud õiguslikult määratletud juhtudel. 

Kui isikuandmeid edastatakse väljapoole Euroopa Liitu riiki, mille puhul Euroopa Komisjon ei ole tunnistanud, et see pakub piisavat kaitsetaset, rakendab SERVIER asjakohaseid tagatisi, et tagada selle töötlemise vastavus kohaldatavale õigus- ja regulatiivsele raamistikule.