Veebisaidi „www.servier.ee“ ja selle alamdomeenide (edaspidi ühiselt „veebisait“) kasutamine eeldab nende üldiste kasutustingimustega nõustumist. 

Veebisaidile sisse logides ja seda kasutades kinnitab kasutaja, et on tutvunud nende üldiste kasutustingimustega, nõustub nendega ja kohustub neid järgima.

1. Eesmärk

Veebisaidi eesmärk on anda kasutajatele üldist teavet Servier Laboratories OÜ selle tegevuse, organisatsiooni, uurimistöö, teabevahetuse, toodete, pakkumiste ja teenuste ning uudiste ja sündmuste kohta. Me ei avalda ega paku lastele suunatud teenuseid. 

Eelkõige teeb Servier Laboratories OÜ kasutajatele kättesaadavaks teabe tervisevaldkonna kohta, järgides farmaatsialaboratooriumide juriidilisi ja seadusest tulenevaid kohustusi ning eelkõige rahvatervise koodeksi sätteid.  

Veebisait ei ole meditsiini- ega kaugtervishoiuteenuste süsteem. Sellest tulenevalt ei saa veebisaidil sisalduvat teavet pidada samaväärseks meditsiinilise arvamuse või diagnoosiga ning see ei saa asendada tervishoiutöötajaga konsulteerimist.  

Samamoodi ei saa seda teavet tõlgendada toodete reklaamina, olenemata sellest, kas Servier Laboratories OÜ või tema kontserni kuuluvad juriidilised isikud müüvad neid tooteid või mitte. Kõigi nende toodete kohta käiva teabe saamiseks palume kasutajatel otse ühendust võtta kõnealuse toote müügiluba omava juriidilise isikuga. 

2. Intellektuaalne omand 

Kogu veebisaidil saadaolev sisu, sealhulgas tekstid, graafika, piktogrammid, pildid, fotod, illustratsioonid, helid, heli- ja videoandmed ning veebisaidi struktuur, sirvimissüsteem ja logod, pealkirjad ning nende kujundus ja korraldus, andmebaasid ning nende struktuur ja sisu ning kaubamärgid (edaspidi „sisu“) on Servier Laboratories OÜ ja/või selle litsentsiandjate või partnerite ainuomand ning seetõttu kaitstud intellektuaalomandi seaduse või kujutise õigusi käsitlevate sätetega. 

Prantsuse intellektuaalomandi koodeksi kohaselt on lubatud kopeerimine ainult isiklikuks kasutamiseks. 

Seetõttu on veebisaidi ja/või selle komponentide mis tahes äriline kasutamine, esitamine, levitamine, reprodutseerimine, kohandamine, tõlkimine või muutmine, kas täielikult või osaliselt, mis tahes veebisaidi sisu jagamine ning mis tahes ülekanne teisele veebisaidile ilma Servier Laboratories OÜ eelneva kirjaliku loata prantsuse intellektuaalomandi koodeksi artikli L.122-4 kohaselt rangelt keelatud.  

Kõik taotlused veebisaidi sisu reprodutseerimiseks või esitamiseks tuleb Servier Laboratories OÜ järgmisel aadressil: estonia@servier.com  

Lisaks on veebisaidil kuvatavad kaubamärgid ja logod registreeritud kaubamärgid ning neid ei tohi kasutada nende omaniku selgesõnalise loata. Veebisaidi elementide täielik või osaline esitamine, reprodutseerimine ja levitamine omaniku eelneva kirjaliku loata on autoriõiguste rikkumine prantsuse intellektuaalomandi koodeksi artiklite L713-2 ja järgnevate sätete tähenduses. 

Kasutaja kohustub säilitama ja kopeerima kõik viited autoriõigustele või omandiõigustele, mida on mainitud kõigis tema kasutatavates veebisaidi elementides. 

3. Isikuandmete töötlemine

Kogu teave kasutajate isikuandmete töötlemise kohta on määratletud andmekaitse-eeskirjas.

4. Küpsised

Kogu lisateave küpsiste kasutamise kohta on määratletud küpsiste kasutamise eeskirjas.

5. Veebisaidi kasutamine

Kasutajad kohustuvad veebisaiti kasutama:

 • selle kasutusotstarbe kohaselt;
 • erakasutuseks, välja arvatud kõik kaubandus- või müügiedendustegevused või tegevused kutsetegevuse-, reklaami-, turundus- või ärieesmärkidel;
 • kooskõlas autoriõiguste ja kõigi muude intellektuaalomandi õiguste tüüpidega, eelkõige säilitades kõik autoriõiguse või omandiõiguse viited, mida on mainitud kõigis tema kasutatava veebisaidi elementides;
 • kasutaja ei tohi kasutada robotit või muid automatiseeritud vahendeid veebisaidi sisule juurdepääsuks ja selle kasutamiseks ega püüda veebilehe kasutamist takistada;
 • kasutaja ei tohi püüda veebisaiti kopeerida, täielikult või osaliselt reprodutseerida, teha seda kättesaadavaks või levitada ega jagada seda mis tahes viisil volitamata kolmandate osapooltega.

Veebisaidil esitatav teave on lepinguväline ja seda ei saa käsitleda teenuste või toodete pakkumistena.

Mingil juhul ei kujuta need endast Servier Laboratories OÜ väidet, garantiid ega kohustust veebisaidil näidatud toodete ja teenuste kohta.

Kasutaja nõustub, et veebisaidil avaldatud teavet ei saa pidada samaväärseks meditsiinilise nõuga ning see ei saa asendada tervishoiutöötajaga konsulteerimist. Sellest tulenevalt ei tohi kasutajad veebisaidil esitatud teavet mingil juhul kasutada meditsiinilise diagnoosina või ravi soovitamiseks ning peavad konsulteerima arstiabi osutamiseks volitatud tervishoiutöötajaga.

Servier Laboratories OÜ ei vastuta ühegi veebisaidil sisalduva teabe põhjal tehtud otsuste eest ega selle kasutamise eest kolmandate poolte poolt.

Lisaks vastutab iga veebisaidi kasutaja kõigi asjakohaste meetmete võtmise eest, et kaitsta oma andmeid ja/või rakendusi Internetis leiduvate viiruste eest.

6. Veebisaidil leiduva teabe täpsus ja terviklikkus

Kogu kasutajatele veebisaidil edastatav teave esitatakse „nagu on“, ilma mis tahes otsese või vaikiva garantiita, sealhulgas kaudsed garantiid kvaliteedi, konkreetseks kasutuseks sobivuse või autoriõiguste rikkumise puudumise kohta.

Servier Laboratories OÜ püüab oma võimaluste piires tagada, et veebisaidil levitatav teave on täpne ja ajakohane.

Samas ei garanteeri Servier Laboratories OÜ mingil viisil veebisaidil kasutajatele kättesaadavaks tehtud teabe ja sisu õigsust, täielikkust, täpsust või terviklikkust ning jätab endale õiguse igal ajal ja ette teatamata muuta või parandada veebisaidil avaldatud teabe ja dokumentide sisu.

Sellest tulenevalt loobub Servier Laboratories OÜ igasugusest vastutusest veebisaidil saadaoleva teabe mis tahes ebatäpsuse, väljajätmise või muutmise eest, eriti kui muudetakse seadusesätteid. Lisaks loobub Servier Laboratories OÜ igasugusest vastutusest mis tahes kahju puhul, mis tuleneb kolmanda isiku pahatahtlikust tegevusest, eriti kui see võib kaasa tuua veebisaidil kättesaadavaks tehtud teabe muutmise.

Sellega seoses ei saa Servier Laboratories OÜ pidada vastutavaks lehtede sisu või selle kasutamise eest või otsese või kaudse kahju eest, mis on põhjustatud mis tahes poole veebisaidile juurdepääsust või selle kasutamisest või võimalusest, et sellele sisselogimine on võimatu.

7. Veebisaidi muutmine

Servier Laboratories OÜ jätab endale õiguse muuta veebisaidi sisu ja veebisaidi kaudu ligipääsetavaid andmeid või teavet ning neid üldisi kasutustingimusi, eelkõige selleks, et järgida kõiki uusi kehtivaid standardeid, õigusakte ja/või määrusi ja/või veebisaidi toimivuse parandamiseks.

Sel juhul jõustuvad muudetud üldised kasutustingimused nende avaldamise kuupäevast.

Seetõttu on kasutajal soovitatav hoida end regulaarselt kursis veebisaidi üldiste kasutustingimustega.

8. Veebisaidi kättesaadavus

Servier Laboratories OÜ püüab hoida veebisaidi kasutajatele kättesaadavana 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas.

Servier Laboratories OÜ ei saa aga tagada veebisaidi pidevat kättesaadavust ja juurdepääsetavust.

Seetõttu jätab Servier Laboratories OÜ endale õiguse igal ajal ilma ette teatamata tühistada, piirata, peatada või ajutiselt katkestada osaline või täielik juurdepääs veebisaidile, selle funktsioonidele või kõikidele või osadele veebisaidil pakutavatele teenustele mis tahes põhjusel, kuid eelkõige tehniliseks hoolduseks või vääramatu jõu või ettenägematu õnnetuse, IT-probleemide, sidevõrkude struktuuriga seotud probleemide või muude tehniliste raskuste ilmnemisel.

Olenemata Servier Laboratories OÜ ja tema tehniliste teenuste osutajate kasutatavatest vahenditest teavitatakse kasutajat sellest, et Interneti-võrk ei ole usaldusväärne, eelkõige seoses andmeedastuse üldise ebaturvalisusega, garanteerimata pideva juurdepääsuga veebisaidile, garanteerimata andmeedastuskiirusega ja viirustega. Interneti-võrk ning IT- ja telekommunikatsioonisüsteemid ei ole veatud ning neis võib esineda katkestusi ja tõrkeid.

Servier Laboratories OÜ ei anna selles osas mingit garantiid ega saa järelikult vastutada kahju eest, mis on omane Interneti-võrgu ning IT- ja telekommunikatsioonisüsteemide nimetatud kasutusviisidele, eelkõige (kuigi see loetelu pole piirav):

 • kõigi Internetis leiduvate andmete ja/või teabe halb edastamine ja/või vastuvõtt;
 • väline sissetung või arvutiviirused;
 • kõigi vastuvõtuseadmete või sideliinide rike;
 • mis tahes muu Interneti-võrgu rike, mis takistab veebisaidi toimimist.

9. Juriidilise isiku vastutus

Servier Laboratories OÜ ei saa pidada vastutavaks mis tahes otsese või kaudse kahju eest, näiteks kasutaja või mis tahes kolmanda isiku andmekadude või andmete riknemise, programmide kadumise, saamata jäänud kasumi või tegevuskahju eest (see loetelu pole piirav), mis tuleneb veebisaidile juurdepääsust, veebisaidi sirvimisest, veebisaidi sisust, veebisaidi ja sellega seotud veebisaitide kasutamisest või pakutava sisu, teabe ja teenuste kasutamise võimatusest veebisaidi kaudu.  

Eelkõige loobub Servier Laboratories OÜ igasugusest vastutusest mis tahes kahju eest, mis tuleneb: 

 • veebisaidil esitatud teabega seotud trüki- või vormindusveast, ebatäpsusest või väljajätmisest; 
 • kolmanda isiku pahatahtlikust tegevusest, mis on toonud kaasa veebisaidil esitatud teabe, dokumentide või elementide muutmise; 
 • mis tahes poole juurdepääsust veebisaidile või juurdepääsu puudumisest veebisaidile; 
 • kasutaja IT-seadmete rikkest, talitlushäirest või kokkusobimatusest; 
 • veebisaidile juurdepääsu pakkuvate võrkude katkemisest või veebisaidi täielikust või osalisest kättesaamatusest, eelkõige telekommunikatsiooniettevõtete teenustega seotud probleemide tõttu; 
 • arvutiviiruste, troojalaste või ussviiruste levitamisest veebisaidi kaudu, mis võib mõjutada kasutaja arvutiseadmeid; 
 • veebisaidilt otseselt või kaudselt saadud teabest, selle kasutamisest või toote kasutamisest, millele see viitab. 

Servier Laboratories OÜ loobub igasugusest otsesest või kaudsest vastutusest, kui veebisaidil oleva teabe kasutamine rikub patenti, autoriõigust või registreeritud kaubamärki. 

10. Kasutaja vastutus

Kui kasutaja levitab veebisaidi sisu, olenemata selle olemusest, kohustub ta mitte sooritama toiminguid ega tegema märkusi, mis on vastuolus seaduste või avaliku korraga või mis on oma olemuselt solvavad, laimavad, diskrimineerivad või ähvardavad isiku või isikute rühma suhtes või mis rikuvad autoriõigusi, pildiõigusi, teiste inimeste eraelu, meditsiinisaladust või kirjavahetuse saladust. Kasutaja võib selle kohustuse rikkumise eest vastutusele võtta. 

Kasutaja kohustub käituma lugupidavalt, eelkõige teiste veebisaidi liikmete suhtes.  

Kasutaja on teadlik, et pädevate asutuste taotlusel on Servier Laboratories OÜ õigus edastada kõik kasutaja tuvastamist võimaldavad sisselogimisandmed, kui kasutaja näib olevat seotud ebaseadusliku sisu või toiminguga. 

11. Hüperteksti lingid

Veebisait võib sisaldada linke teistele kolmandate poolte avaldatud veebisaitidele.  

Kolmanda poole veebisaidile viiva hüperlingi olemasolu ei tähenda mingil juhul veebisaidi või selle sisu heakskiitu Servier Laboratories OÜ poolt. 

Servier Laboratories OÜ  ei ole kontrolli nende kolmandate poolte veebisaitide üle ning loobub sellest tulenevalt igasugusest vastutusest seoses nende veebisaitide sisuga ja nende kasutamisega.  

Lisaks ei vastuta Servier Laboratories OÜ kolmandate poolte esitatud teabe, arvamuste ja soovituste eest.  

Kasutaja siseneb kolmandate isikute veebisaitidele ja kasutab neid ainuvastutusel, omal riisikol ning nimetatud veebisaitidel kehtivate kasutustingimuste kohaselt. 

Kasutajatel soovitatakse enne isikuandmete esitamist tutvuda nende veebisaitide kasutustingimuste ja konfidentsiaalsuse eeskirjaga. 

12. Kohalduv õigus

Nendele üldistele kasutustingimustele kohalduvad Prantsusmaa seadused nii sisuliste kui ka ametlike eeskirjade puhul. Kõik vaidlused lahendatakse Tallinna (Eesti) jurisdiktsiooniga kohtutes. 

Igasugune kollisiooninormide kohaldamine, mis piirab Eesti seaduste täielikku kohaldamist, on välistatud. Sellest tulenevalt kehtivad Eesti seadused kõikidele veebisaiti sirvivatele kasutajatele, kes kasutavad kõiki või osa selle funktsioone. 

Veebisaidi eestikeelses versioonis esitatud teabe ja nimetatud veebisaidi ingliskeelses versioonis esitatud teabe erinevuste korral on ülimuslik veebisaidi ingliskeelses versioonis esitatud teave. 

13. Juriidiline:

Veebisaidi www.servier.ee avaldab Servier Laboratories OÜ, äriühing, mille kapital on 38 347 eurot, registreeritud Eesti kaubandus- ja ettevõtteregistris numbriga 11612663 ja mille registrijärgne asukoht on Roseni 7c, 10111 Tallinn Estonia, +372 664 5040. 

Väljaande autor on Didier Meublat, General Manager of SERVIER LABORATORIES OÜ. 

Veebisaiti www.servier.ee majutab äriühing OVH SAS, mille registrijärgne asukoht 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France, +33 9 72 10 10 07– https://www.ovh.com

Veebisaidi www.servier.ee on kujundanud ja loonud äriühing LICORN PUBLISHING SARL, mille registrijärgne asukoht on 101 rue de Sèvres, 75006 Paris – France – https://licornpublishing.com/.